Indennità ai superstiti di sanitari vittime di Covid-19