Bonus assunzione donne vittime di violenza – Indicazioni operative