Euro area unemployment (luglio 2018)

Eurostat, 31 agosto 2018

PinIt