Euro area unemployment (luglio 2017)

Eurostat, 31 agosto 2017

PinIt