Euro area unemployment (dicembre 2017)

Eurostat, 31 gennaio 2018

PinIt